In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

1. Laurant Totaalbouw

U leest op dit moment de privacyverklaring van Laurant Totaalbouw. Voor uw aanbouw, verbouw, nieuwbouw of renovatie bent u bij Laurant Totaalbouw aan het goede adres. Door jarenlange ervaring is een goed eindresultaat gegarandeerd.

De persoonsgegevens die door Laurant Totaalbouw worden verzameld, zijn uitsluitend nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij  ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
  deze privacyverklaring; • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in  gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
info@lauranttotaalbouw.nl | 06-28207765 | Meester van Coothstraat 63, 6651 ZH Druten| BTW nummer NL 1645 12263 BO1| KVK nummer 09120765

2. Doeleinden gegevens
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel omdat de gegevens noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Laurant Totaalbouw verzameld alleen noodzakelijke gegevens, zoals een naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste uitvoering van de aangegane overeenkomsten.

 • Een adres is noodzakelijk om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren.
 • Een e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk om met u te kunnen communiceren  over de aangegane overeenkomst. Ook is het e-mailadres noodzakelijk voor het sturen van  facturen.
  Indien er andere gegevens worden gebruikt dan die noodzakelijk zijn, zal er altijd eerst uitdrukkelijke  toestemming aan u worden gevraagd. Deze toestemming kunt u later altijd weer intrekken.

3. Verstrekken aan derden
Het kan voor Laurant Totaalbouw noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Derden die van Laurant Totaalbouw persoonsgegevens ontvangen kunnen in
dat geval zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens.

Laurant Totaalbouw is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking door deze derden. Indien een derde persoonsgegevens verwerkt en op verzoek en instructie van Laurant  Totaalbouw handelt, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de
verordening (AVG) omschreven vereisten voldoet.

4. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

5. Uw rechten
01. Recht op inzage: u heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Laurant Totaalbouw vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Laurant Totaalbouw. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
02. Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het  recht om dit te laten rectificeren door Laurant Totaalbouw.
03. Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Laurant Totaalbouw vastgelegd zijn na het eindigen van de overeenkomst? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens, behoudens de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.
04. Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Laurant Totaalbouw niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Zie hiervoor punt 6.

6. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

8. Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018.

Deze privacyverklaring is opgesteld door een jurist van J Law en is in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.